เทคโนโลยี คือ

เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีมีความหมายค่อนข้างกว้าง ความต่อเนื่องของวิทยาศาสตร์ที่โดยทั่วไปหมายถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และแม้กระทั่งวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ที่ช่วยแก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดความรู้เชิงนามธรรม เช่น และเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อสาขาที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีช่วยให้หลายสังคม รวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น เทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่พึงประสงค์ในหลายขั้นตอนของการผลิต การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่เรียกว่ามลภาวะและการทำลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหลายอย่างที่ใช้มีผลกระทบต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น ปัญหาด้านจริยธรรมมักเกิดขึ้น

เทคโนโลยีเป็นหนทางที่มนุษย์จะประดิษฐ์และปรับเปลี่ยนธรรมชาติโดยนำความรู้ทางวิทยาศาตร์ธรรมชาติมาแก้ปัญหาพื้นฐานของชีวิต ในระยะแรก เทคนิคที่ใช้ในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การเพาะปลูก การชลประทาน การก่อสร้าง และการทำเครื่องมือและอุปกรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของประชากร เช่น การทำเครื่องปั้นดินเผาและงานฝีมือ ข้อจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการยอมรับและพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เทคโนโลยีนี้มีพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์ที่สืบทอดมาจากยุโรปและอเมริกา นับตั้งแต่การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้รับการศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง (ศตวรรษที่ 16 ถึง 17) มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ที่เกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ฉันกำลังพยายามอธิบายว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น และน้ำก็ก่อตัวขึ้นจากไฮโดรเจนที่ผสมกับออกซิเจนและสิ่งที่คล้ายกัน กำหนดและสื่อสารกฎและทฤษฎีและสอนผู้อื่นให้ทำการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี คือ นำมาใช้ด้านใดได้บ้าง

เทคโนโลยี

ไม่สามารถกล่าวได้ว่าความหมายของเทคโนโลยีนั้นกว้างมาก โดยทั่วไปความหมายมาจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ติดตามวิทยาศาสตร์มาจากความคิดและความคิดสร้างสรรค์และช่วยแก้ปัญหาโดยใช้ทั้งการสร้างสรรค์ใหม่และที่มีอยู่ ได้โปรด มนุษย์ต้องการทราบ เพื่อช่วยเหลือและทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเนื่องจากนำไปสู่ทักษะที่เป็นรูปธรรมและเป็นรูปธรรม แน่นอน: เทคโนโลยีส่งผลเสียต่อชุมชน โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกรูปแบบก็เป็นสาเหตุของมลพิษในท้องถิ่นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยีใหม่ปรากฏขึ้นจึงเป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ใช้ความรู้ทางธรรมชาติวิทยาในการเพาะปลูก เครื่องปั้นดินเผา และ การสร้างชีวิต ส่งเสริมและปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่ดีขึ้น เป็นปัจจัยที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นข้อจำกัดตามธรรมชาติที่มีอยู่เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น

 1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมมากขึ้น เวลาในการผลิต ต้นทุน การรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถลดต้นทุนได้ ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมของไทยซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน เช่น การแพทย์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม วัสดุก่อสร้าง จำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ฯลฯ ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง
 2. เทคโนโลยีและการพัฒนาการเกษตร เช่น เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร ผลผลิต อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจำเป็นต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน โอกาสที่เท่าเทียมกันและการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยีการเกษตรในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

กระบวนการเทคโนโลยีมีกี่ขั้นตอน

 1. กำหนดปัญหาหรือข้อกำหนด
  ขั้นตอนแรกในกระบวนการทางเทคนิคคือการกำหนดปัญหาหรือความจำเป็น เพื่อให้เข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ หรือสถานการณ์ในเทคโนโลยีอย่างถ่องแท้ กำหนดกรอบปัญหาและความต้องการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 2. การรวบรวมข้อมูล
  การรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของสมาชิกในกลุ่มระดมสมองเกี่ยวกับปัญหาที่กำหนดไว้หรือความจำเป็นในการกำหนดปัญหาหรือความต้องการจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น การเรียนรู้จากตำรา นิตยสาร บทความ สารานุกรม หรืออินเทอร์เน็ต การค้นหา จำเป็น ข้อมูลนี้สามารถให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาและวิธีตอบสนองความต้องการของคุณ
 3. เลือกวิธีการ
  การเลือกวิธีการคือการพิจารณาและเลือกแนวทางแก้ไขและข้อกำหนดที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับปัญหาและความต้องการมากที่สุด ใช้กระบวนการตัดสินใจในลักษณะที่สามารถสรุปได้ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือข้อดีและข้อเสีย ความเข้ากันได้กับทรัพยากรที่มีอยู่ ความสามารถในการจ่ายได้ และการใช้งานจริงของแต่ละวิธี (เช่น ดีกว่า สะดวกกว่า หรือเร็วกว่า) คุณต้องเลือกวิธีการใช้ปัญหาหรือต้องการกรอบงานเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 4. การออกแบบและการใช้งาน
  การออกแบบและการดำเนินงานคือการเคลื่อนย้ายความคิดหรือชุดความคิดหรือจินตนาการไปสู่ขั้นตอนต่างๆ แก้ปัญหาขั้นกลางหรือตอบสนองความต้องการโดยละเอียด การใช้ภาพร่าง 2 มิติ ภาพร่าง 3 มิติ ภาพร่างการฉายภาพ การสร้างแบบจำลองหรือการสร้างแบบจำลองทางความคิด วางแผนงานของคุณทีละขั้นตอน แล้วสร้างตามแนวคิดที่สื่อสารและคำแนะนำในการทำงานที่วางแผนไว้ งานที่ได้จะเป็นชิ้นงานหรือแบบจำลองวิธีการ
 5. ทดสอบ
  การทดสอบคือเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานที่สร้างขึ้นหรือรูปแบบวิธีการมีความสอดคล้องกัน ขึ้นอยู่กับว่าไอเดียนั้นถูกส่งต่อหรือไม่ จะใช้ได้หรือไม่ ? ข้อบกพร่องคืออะไร? เมื่อผลการทดสอบออกมา แบบจำลองของชิ้นงานหรือวิธีการไม่สอดคล้องกับแบบจำลองที่ถ่ายทอดโดยแนวคิด เราบันทึกผู้ที่กำลังทำงาน ไม่ทำงาน หรือมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง และนำไปสู่การปรับปรุงเพิ่มเติม
 6. ปรับปรุง
  การแก้ไข เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับในระหว่างขั้นตอนการทดสอบเพื่อกำหนดว่าส่วนใดของชิ้นงานหรือรุ่นที่ต้องเปลี่ยน ฉันจะปรับปรุงได้อย่างไร การปรับปรุงในส่วนนั้นอาจทำให้คุณต้องกลับสู่การดำเนินการหรือขั้นตอนที่ใช้งานได้ และเลือกวิธีการที่เหมาะสมอีกครั้งจนกว่าชิ้นงานความคืบหน้าหรือรูปแบบวิธีการจะสอดคล้องกับแบบจำลองที่ถ่ายทอดแนวคิด เพื่อให้ได้ไอเทม เครื่องมือ หรือวิธีการที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
 7. การประเมิน
  การประเมินคือการใช้งานเขียนและวิธีการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่กำหนดไว้ในปัญหาหรือความจำเป็น ประเมินผลลัพธ์ว่าชิ้นงานหรือวิธีการสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ ผลจากการประเมินทำให้ชิ้นงานหรือวิธีการไม่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการได้ คุณควรพิจารณาขั้นตอนที่ต้องแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงอีกครั้งตามกระบวนการทางเทคนิค เทคโนโลยี คือ

บทความที่น่าสนใจ